Abu Ubaid, Abu Yusuf

 

Abu Ubaid (157-224 H)
Abu Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi lahir di kota Herat tahun 157 H/774 M. pemikiran Abu Ubaid tertulis dalam kitab al-Amwal yang berisi pembahasan yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, kharaj, fai, dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Analisis yang digunakan beliau mengarah kepada kaidah hadits yang berkaitan dengan pemerintah.

Abu Yusuf
Abu Yusuf atau Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi lahir di Kufah pada tahun 113 H/731 M. Sedari kecil Abu Yusuf sudah sangat berminat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau tumbuh menjadi seorang alim dan menjadi ulama yang terkenal. Beliau mempunyai karangan buku yang menjelaskan tentang pemikiran ekonominya pada kitabnya yang berjudul al-Kharaj. Abu Yusuf memberikan beberapa pandangan mengenai masalah keuangan publik. Abu Yusuf menggunakan observasi dan analisanya untuk menguraikan permasalahan dan mengambil beberapa kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Abu Yusuf memperbaiki sistem ekonomi pada masa itu dengan memperbaiki mekanisme ekonomi dengan menghapus jarak pemisah antara kaya dan miskin.


Referensi:
Saprida, dkk. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta : Prenada Media.
Wally, Salidin. 2018. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid, Tahkim Vol.14 No.1

Sumber gambar: Nukilan.id

Penulis: Tim forshei materi