Macam-macam Bai II

 


Bai’ Maushufun Fi dz-Dzimmah 

Bai maushuf fi dzimmah ialah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (dzimmah). Dan metode mma’lum-nya melalui spesifikasi kriteria (shifah) dan ukuran (al-qadr).

Perbedaan Bai’ Maushufun Fi dz-Dzimmah dengan Salam :

a. Tidak wajib qobdhu ro’sul mal (قبض رأس المال ) di majlis akad, salam wajib.

b. Berlaku khiyar syarat (خيا شرط), salam tidak.

c. Boleh menukar alat pembayaran/istibdalus saman (إستبدال الثمن), salam tidak.

d. Ro’sul mal boleh hawalah (حوالة), salam tidak.

Bai’ Dain Bia al-Dain (بيع الدين بالدين) 

Menjual hutang dibayar dengan hutang (antara barang dan pembayarannya sama-sama berupa tanggungan).

Hukum : tidak sah.

Contoh : mengakhirkan ro’sul mal dalam akad salm. 

Bai’ al-Mulamasah (بيع المالمسة) 

Transaksi dengan cara menyentuh barang yang dibeli tanpa mengetahui barangnya, dan tidak ada khiyar ketika melihatnya.

Hukum : tidak sah

Bai’ Madhamin (بيع المضامين) 

Menjual sperma pejantan.

Hukum : Tidak sah.

Bai’ Malaqih (بيع المالقيح )

Menjual janin dalam kandungan.

Hukum : Tidak sah.

Bai’ Munabadzah (بيع المنابذة) 

Penjualan dengan cara melempar mabi’.

Hukum : Tidak sah, karena ;

a. Tidak ada shigot

b. Tidak dapat dilihat

c. Tidak ada khiyar majlis )مجلس خيار(

Bai’ Uhdah (بيع العهدة) 

Transaksi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, jika penjual menarik kembali mabi’, maka juga mengembalikan harga umumnya.

Hukum : Boleh menurut syafi’iyah, tidak boleh menurut hanafiyah malikiyah dan hanabilah karena sejatinya bukan termasuk bai’ tapi lebih ke rahn yang fasid/rusak/tidak boleh

Bai’ Fudhuli (بيع الفضولي) 

Jual beli benda yang dilakukan penjual atau pembeli yang tidak memiliki hak atas benda tersebut (bukan pemiliknya, tidak berstatus wakil, bukan wali).

Hukum : Tidak boleh/Batal akadnya.

Bai’ Samsaroh (بيع السمسرة) 

Jual beli nya makelar, makelar adalah orang yang menawarkan jasa untuk merealisasikan sebuah transaksi diantara kedua belah pihak, biasanya mereka mendapatkan komisi dari hasil transaksi tersebut.

Hukum : Boleh

Contoh : pihak penjual mencari makelar untuk menjualkan barangnya dengan harga yang telah ditentukan, namun makelar biasanya menjual lebih dari harga yang telah disepakati.

RIBA/ربا (Barter barang ribawi yang tidak sepadan)

Barang ribawi/رباوي (secara eksplisit dalam nash) :

1. Emas

2. Perak

3. Gandum merah 

4. Gandum putih

5. Kurma

6. Anggur

7. Garam

Ilat Ribawi/علة رباوي(sifat pada suatu barang bila terdapat maka termasuk barang ribawi) :

1. Nuqudat/alat pembayaran (نقودات) 

a. Emas

b. Perak

c. Alat pembayaran kontemporer (menurut wahbah zuhaily)

2. Math’umat/makanan (مطعومات) 

a. Al qut (القوت)/makanan pokok, contoh ; gandum, beras, jahung.

b. Al fawakih (الفواكه)/makanan ringan pencuci mulut, contoh; kurma, anggur, tin.

c. Al dawa’ (الدواء)/obat-obatan, contoh: garam, jahe, daun senna, convolvulus scammonia/tumbuhan scammony.

d. Al udum (األدم) /lauk pauk.

Pengertian 

Epistimologi : Ziyadah )زيادة( atau tambahan.

Terminologi

a. (barang ribawi yang sejenis)

transaksi muawadhah (معاوضة)/tukar menukar berupa barang ribawi 

(nuqud/نقود dan math’umah/مطعومة) yang tidak ma’lum (معلوم) kesetaraan mi’yarus syar’i-nya (majhulut tamasul) pada saat transaksi berlangsung. 

Terjadi pada : Riba Fadl (ربا الفضل) 

b. (barang ribawi sejenis atau beda jenis) transaksi ribawi dilakukan dengan cara ta’khirul qobdhi/menunda serah terima (تأخير القبض) atau ta’khirul istihqoq (تأخير اإلستحقاق) /penundaan hak penerimaan kedua komoditas/iwadhaini (عوضين) ataupun salah satunya.

Terjadi pada : Riba Yad (ربا اليد) dan Riba Nasa’ (ربا النساء) .

Klasifikasi Riba

1. Riba Fadl/ ربا الفضل

Transaksi barang ribawi sejenis yang terdapat ziyadah (زيادة) /penambahan pada salah satu komoditinya.

2. Riba Yadd/ربا اليد

Transaksi barang ribawi secara hallan (حاال) /cash, baik sejenis atau beda jenis, terdapat ta’khirul qobdhi (تأخير القبض)/penundaan serah terima dari majlis akad atau dari sebelum akad luzum (لزوم) /tetap.

3. Riba Nasa’/ النساء ربا

Transaksi barang ribawi baik sejenis atau beda jenis yang terdapat ta’khirul istihqoq (تأخير اإلستحقاق) /penundaan hak penerimaan. Dengan kata lain transaksi dilakukan muajjal مؤجل/kredit.

4. Riba Qordh/ القرض ربا

Segala bentuk praktek utang piutang/qordh (قرض) yang terdapat syarthu naf’an (شرط نفعا) /motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang/muqridh (مقرض) saja atau sekaligus kepada pihak yang 

berhutang/muqhtaridh (مقترض) 

Hukum Riba :

Riba Fadl & Riba Qordh : Haram dan dosa besar (dikategorikan seperti syirik, membunuh, zina), pelaku mendapat laknat dari Allah, di jauhkan dari Rahmat-Nya.

Riba Yadd & Riba Nasa’ : hanya memiliki ekses kerusakan akad/fasid (فاسد), sehingga pelaku tergolong melakukan dosa kecil.

Syarat sah transaksi ribawi :

1. Jika satu illah dan sejenis, maka;

a. Tamastul (تما ثل) /mitslan bi mitslin ( مثال بمثل) ;Setara dalam mi’yarus syar’i

b. Taqabudh (تقابض) /yadan bi yadin ( يدا بيد) ;Serah terima di majlis akad sebelum akad luzum

c. Hulul (حلول) ; Cash bukan kredit.

2. Jika satu illah beda jenis, maka;

a. Taqabudh (تقابض)/yadan bi yadin (بيد يدا); Serah terima di majlis akad sebelum akad luzum

b. Hulul (حلول);Cash bukan kredit.

3. Jika beda illah, maka;

Sah dan tidak termasuk riba walaupun tidak tamatsul, tidak taqobudh, tidak hulul.


KHIYAR/HAK OPSIONAL (خيار) 

Pengertian ;

Hak pilih bagi pelaku transaksi untuk menentukan pilihannya, antar meneruskan atau menggagalkannya.

Klasifikasi ;

→ Dilihat dari karakter/thabi’i (طبيعي);

a. Khiyar hukmi (خيار حكمي),

Hak menentukan pilihan yang murni ditetapkan oleh syariat tanpa campur tangan pelaku.

➢ Berlaku di : Khiyar Aib (خيار عيب) 

b. Khiyar Iradhi (خيار إرادي) 

Hak menentukan pilihan yang murni di dasari keinginan dan kesepakatan pelaku akad.

➢ Berlaku di : Khiyar syarat (خيار شرط) 

→ Dilihat dari tujuan pokok/ghoyah (غاية);

a. Khiyar Tarawwi (خيار تروي),

khiyar murni atas dasar keinginan pelaku transaksi.

➢ Berlaku di : Khiyar Majlis (خيار مجلس), khiyar syarat (خيار شرط) 

b. Khiyar naqishah خيار نقيصة/Khiyar Aib خيار عيب

Khiyar karena kondisi komiditi tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

➢ Biasa disebut : Khiyar Aib (خيار عيب) 

1. Khiyar Tarawwi (خيار تروي),

a. Khiyar Majlis (خيار مجلس)

Hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi selama aqidain masih di majlis akad, belum berpisah, atau saling memilih.

➢ Masa berakhir, dengan salah satu dari dua hal :

a) Takhoyyur (تخير) /saling memilih

b) Tafarruq (تفرق) /berpisah.

➢ Khiyar majlis tidak berlaku dalam ;

a) Bukan Mua’wadhah (akad yang bersifat non komersil/gratis/tabarru’تبرع), contoh; wakaf, hadiah, shodaqoh, hibah.

b) Bersifat ja’iz جائز (akad yang memiliki hak untuk membatalkan akad sewaktu-waktu sepihak), contoh; wakalah, syirkah, qiradh, wadi’ah, ariyah, rahn, dll.

c) Muawadhoh ghoiru mahdhah محضة غير معاوضة (akad muawadhah yang tidak murni), contoh shuluh, nikah, khulu’, qishosh.

d) Komiditi tidak beroreintasi pada a’in (عين), contoh; Ijaroh, musaqoh

e) Terdapat unsur hak memiliki secara otoritatif (قهري), contoh : syuf’ah

f) Terdapat Unsur rukhsoh (رخصة), contoh ; hawalah

b. khiyar syarat (خيار شرط)

2. Khiyar naqishah خيار نقيصة /Khiyar Aib خيار يب

Sumber Gambar:

https://www.freepik.com/free-vector/arab-bazaar-illustration-concept_9942604.htm#query=jual%20beli%20islam&position=5&from_view=search&track=ais